Phúc lợi dành cho bạn

 • Full range benefits (insurance, 13th-month salary, etc.)

 • Attractive and competitive salary depending on your qualifications.

 • Dynamic and flexible working environment (onsite, hybrid).

Mô tả công việc

 • Design, develop, maintain and implement software applications using Dotnet framework
 • Troubleshoot and debug software issues
 • Collaborate with the development and infrastructure teams to plan and execute the containerization of the Windows 2012 IIS application.
 • Assess the existing app architecture and identify the components that can be containerized effectively.
 • Design and implement Docker containers for the application components, ensuring seamless integration with the GCP/k8s environment.
 • Work closely with DevOps teams to deploy and manage the containerized application in the Kubernetes cluster.
 • Optimize the app's performance, scalability, and reliability in the new cloud-native environment.
 • Conduct thorough testing to ensure the successful migration and functionality of the containerized app.
 • Document the containerization process, configurations, and best practices for future reference.

Yêu cầu công việc

 • Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.
 • Proven experience in .NET development, understanding of Windows 2012 IIS applications is a plus.
 • Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.
 • Proven experience in .NET development, with a strong understanding of Windows 2012 IIS applications.
 • Experience with containerization technologies has knowledge of Docker or Kubernetes is an advantage.
 • Experience with Google Cloud Platform (GCP), Kubernetes (k8s), and IBM Cloud is an advantage
 • Experience in cloud-native development, microservices architecture, and CI/CD pipelines is an advantage
 • Solid understanding of software deployment, performance optimization, and troubleshooting.
 • Has experience in creating technical documents.
 • Strong problem-solving skills and the ability to work independently and in a team.
 • Excellent communication skills and the ability to collaborate effectively with cross-functional teams.
 • Good communication and coordination skills in English.
 • Solid understanding of software deployment, performance optimization, and troubleshooting.
 • Has experience in creating technical documents.
 • Strong problem-solving skills and the ability to work independently and in a team.
 • Excellent communication skills and the ability to collaborate effectively with cross-functional teams.
 • Good communication and coordination skills in English.

Công ty Cổ Phần Solazu

 • Quy mô công ty:
  50 - 99
 • Địa chỉ:
  Lux6, Vinhomes Golden River, Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Solazu là một công ty start-up trong lĩnh vực công nghệ thông tin được thành lập với mong muốn thay đổi cuộc sống bằng những giải pháp và phần mềm tiện ích, hiệu quả nhất trong thời đại công nghệ 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất mang lại nhiều giá trị cho người dùng.

Đội ngũ nhân viên của Solazu gồm những nhà quản lý, điều hành nhiều kinh nghiệm, cùng với những lập trình viên, nhóm sáng tạo ý tưởng, chuyên viên thiết kế tài năng, đam mê và yêu nghề luôn đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của dự án phần mềm.

 

Công ty Cổ Phần Solazu

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

08/08/2023

Công ty Cổ Phần Solazu

15 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

14/07/2023