CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân & Cam Kết Bảo Mật

(Ngày cập nhật: 1/7/2023 - Ngày hiệu lực: 1/7/2023)

I. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công ty Cổ phần Công nghệ HR1Tech (“HR1Tech”) luôn xem trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân khi thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân (như được định nghĩa dưới đây). Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân sau đây (“Chính sách”) nhằm mục đích thông báo về quyền đối với chủ thể dữ liệu, cách HR1Tech xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và lý do cần thu thập Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của HR1Tech hoặc tuân thủ theo các yêu cầu luật định hoặc quy định trong hợp đồng. HR1Tech có thể thay đổi Chính sách này theo thời gian và phiên bản Chính sách được hiển thị trên Trang Web sẽ là phiên bản được cập nhật gần nhất.

Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, là các thông tin, dữ liệu về cá nhân dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một cá nhân cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể hoặc liên quan đến việc định danh hoặc có thể định danh một cá nhân cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân có thể là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, địa chỉ thư điện tử, trình độ học vấn, quốc tịch, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, kinh nghiệm làm việc, lịch sử truy cập, tìm việc, ứng tuyển, các thông tin khác liên quan đến Hồ sơ việc làm (CV), các thông tin liên quan đến việc sử dụng các công cụ tính lương, bài thi trắc nghiệm và bất kỳ dữ liệu, thông tin nào mà theo quy định pháp luật tại từng thời điểm được gọi là Dữ Liệu Cá Nhân. Nếu Quý Khách lựa chọn để thêm người giới thiệu trong hồ sơ, HR1Tech sẽ yêu cầu tên, số điện thoại, email, vị trí công việc và các thông tin cụ thể khác của những người này. Thông tin này sẽ được đính kèm trong hồ sơ xin việc của bạn và nhà tuyển dụng có thể liên lạc với người giới thiệu hồ sơ đó để lấy thông tin tham khảo cho hồ sơ xin việc của bạn. Quý Khách xác nhận đã đọc và đồng ý những nội dung sau đây:

 

a)  Bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà Quý Khách cung cấp cho HR1Tech và/hoặc được HR1Techthu thập từ Quý Khách tại bất kỳ thời điểm nào cho các Mục Đích được đề cập dưới đây là thuộc sở hữu hợp pháp của Quý Khách và/hoặc đã được sự chấp thuận từ chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân đó trước khi cung cấp cho HR1Tech theo các quy định của Hợp Đồng (“Chủ Thể Dữ Liệu”). Theo đó, Quý Khách đảm bảo và cho phép HR1Techđược xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách, bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm của Quý Khách, mà không cần thông báo hay cần có sự chấp thuận trước của Quý Khách hay Chủ Thể Dữ Liệu cho các mục đích liên quan đến tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và/hoặc bất kỳ văn bản nào (“Thỏa Thuận”) và/hoặc để tuân thủ các yêu cầu, quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng, kiểm tra xung đột, quản lý rủi ro, mục đích kế toán tài chính; và/hoặc để khảo sát, nghiên cứu, điều tra, đánh giá chất lượng công việc; và/hoặc để phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp, lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu (“Mục Đích”). Quý Khách có trách nhiệm cung cấp cho HR1Tech bản sao sự chấp thuận của Chủ Thể Dữ Liệu khi HR1Tech yêu cầu. Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân, và/hoặc các hành động khác được quy định theo pháp luật áp dụng tại từng thời điểm (“Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân”).

 

b) Vào từng thời điểm, bằng ý chí của mình, bao gồm nhưng không giới hạn khi Quý Khách nhận thấy bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp bị hết hạn, cũ hoặc không còn chính xác, hoặc Quý Khách đề nghị điều chỉnh bất kỳ nội dung nào có liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân đã được cung cấp trước đó trong quá trình giao kết Thỏa Thuận giữa Quý Khách và HR1Tech, theo đó Quý Khách có quyền yêu cầu HR1Tech cập nhật hoặc sửa chữa hoặc điều chỉnh những thông tin, nội dung đó (“Điều chỉnh Dữ Liệu Cá Nhân”). Quý Khách theo đây thừa nhận và đồng ý rằng HR1Techđược Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình trong từng lần yêu cầu Điều chỉnh Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần phải thông báo hay có sự chấp thuận trước.

 

c)  Ngoài ra, quy định về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, Mục Đích, thông tin về tổ chức, cá nhân được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu theo Chính sách này còn được quy định và điều chỉnh tại các thỏa thuận khác giữa Quý Khách và HR1Tech; và Quy Định Về Cam Kết Bảo Mật (“Cam Kết Bảo Mật”). HR1Tech bảo lưu quyền cập nhật quy định về Cam Kết Bảo Mật tại từng thời điểm và do đó, HR1Tech khuyến nghị Quý Khách thường xuyên kiểm tra trên Trang Web của HR1Tech để bảo đảm rằng Quý Khách biết về những cập nhật gần nhất.

 

II. Cam kết bảo mật

Một trong những tài sản quan trọng nhất của Công ty Cổ phần Công nghệ HR1Tech và/hoặc các công ty thành viên (trong tài liệu này gọi chung là "HR1Tech") là sự tín nhiệm và tin tưởng vào việc quản lý thông tin một cách đúng đắn. Khách hàng và khách hàng tiềm năng yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin của họ một cách chính xác, tránh việc sử dụng không phù hợp và sai sót, không bị lấy cắp và không tiết lộ những thông tin không được phép. Chúng tôi bảo vệ sự an toàn của thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng bằng cách tuân thủ Quy Định (Bảo Mật) Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân, và tất cả các văn bản pháp luật có liên quan ở nước sở tại, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của đội ngũ nhân viên với các chuẩn mực nghiêm ngặt về sự an toàn và tính bảo mật.

Chính sách Bảo mật (“Chính sách”) này nêu rõ cách thức xử lý dữ liệu cá nhân như lý do vì sao phải thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách, thông tin được sử dụng như thế nào, ghi chép, phân tích, lưu trữ, thay đổi, cấp quyền truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chuyển giao, xóa hoặc hủy bỏ ra sao, có thể chuyển cho ai, làm cách nào để truy cập, xem và sửa đổi thông tin cá nhân của mình, cũng như các chính sách của chúng tôi trong lĩnh vực tiếp thị trực tiếp và việc sử dụng các công cụ tìm kiếm xử lý dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web, ứng dụng hoặc công cụ này, Quý Khách được xem là đã đồng ý và đang chấp nhận những ứng dụng và quy định trong Chính sách này. Nếu Quý Khách không đồng ý với bất kỳ ứng dụng hoặc quy định nào trong Chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web, ứng dụng hoặc công cụ liên quan để gửi thông tin cá nhân cho HR1Tech.

Trang web, ứng dụng, công cụ này chỉ dành cho mục đích thông tin chung hoặc mục đích cụ thể được nêu trong Điều khoản Dịch vụ tương ứng của ứng dụng, công cụ. Dù chúng tôi luôn sử dụng những công cụ phù hợp nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web, ứng dụng, công cụ này, HR1Techkhông đảm bảo mức độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do sai lệch hoặc bỏ sót. Nếu không có sự đồng ý trước của HR1Techcác thông tin trên trang web, ứng dụng, công cụ này không được phép sao chép (trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân) hoặc chuyển tiếp.

HR1Techcó trách nhiệm khi thu thập, lưu giữ, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân. Việc cung cấp thông tin cá nhân từ Quý Khách là tự nguyện. Quý Khách có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi các thông tin được yêu cầu. Nhưng việc thiếu thông tin có thể sẽ làm cản trở khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ phù hợp cho Quý Khách. HR1Techsẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào qua trang web, ứng dụng, công cụ này trừ khi và cho đến khi Quý Khách tham gia sản phẩm bảo hiểm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đăng ký làm thành viên, hoặc gửi thông tin cá nhân cho mục đích xin việc.

Mặc dù chúng tôi có những biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi Quý Khách sử dụng trang web, ứng dụng, công cụ tuy nhiên Internet là một hệ thống mở và  không hệ thống trực tuyến nào là an toàn tuyệt đối, bất kỳ hệ thống nào cũng có thể bị lỗi bởi con người hoặc hoạt động. Khi Quý Khách nhận thấy, nghi ngờ hoặc biết được thông tin cá nhân của Quý Khách bị sửa đổi, sử dụng hay chiếm đoạt trái phép bởi một bên thứ ba để đăng nhập vào trang web, ứng dụng, công cụ hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, xin vui lòng liên hệ ngay lập tức với HR1Tech(theo các thông tin được cung cấp bên dưới) để được hỗ trợ xử lý.

Trang web, ứng dụng, công cụ này, và các diễn đàn truyền thông xã hội của chúng tôi không dành cho các cá nhân ở những quốc gia mà chúng tôi có giới hạn cung cấp thông tin hoặc hạn chế sử dụng các diễn đàn truyền thông xã hội. Nếu Quý Khách thuộc phạm vi này, vui lòng tự nhận định về tình trạng bị hạn chế của mình, đồng thời tham khảo các nội dung bị giới hạn, và HR1Tech không chịu trách nhiệm trong vấn đề này.

 

Chúng tôi thu thập dữ liệu như thế nào?

Chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng:

Chúng tôi có thể lấy Dữ liệu cá nhân hoặc phi cá nhân được thu thập hợp pháp về Quý Khách từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và các nguồn của bên thứ ba độc lập khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin về máy tính của Quý Khách hoặc các thiết bị khác được sử dụng khi Quý Khách truy cập các trang web hoặc ứng dụng [hoặc các nền tảng truyền thông xã hội] của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập (bao gồm Dữ liệu cá nhân nhạy cảm như được định nghĩa theo luật và quy định hiện hành có liên quan), bao gồm những thông tin sau:

Thông tin Quý Kháchcung cấp khi đăng ký, gia hạn hoặc yêu cầu bồi thường theo một hợp đồng và/hoặc Quý Khách trao đổi thư với chúng tôi, bao gồm: tên, địa chỉ và các chi tiết liên hệ khác, ngày sinh, tài khoản ngân hàng hoặc chi tiết thẻ tín dụng, số hộ chiếu/chứng minh nhân dân, thông tin về kinh nghiệm làm việc của Quý Khách; và

Thông tin kỹ thuật được thu thập khi Quý Khách sử dụng các trang web, ứng dụng và các nền tảng truyền thông mạng xã hội được phát triển hoặc hợp tác phát triển, sở hữu hoặc đồng sở hữu bởi HR1Techhoặc đối tác của chúng tôi (thể nhân và pháp nhân): chẳng hạn như địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, loại plugin trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, hệ thống email tương tác từ hệ thống, thông tin thiết bị (bao gồm mạng không dây và thông tin mạng tổng quát).

Nếu Quý Khách sử dụng bất kỳ một tính năng truyền thông mạng xã hội hoặc một diễn đàn nào, hoặc trên trang web của chúng tôi, một ứng dụng do chúng tôi cung cấp, hoặc thông qua một nhà cung cấp phương tiện truyền thông mạng xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin của Quý Khách thông qua nhà cung cấp phương tiện truyền thông mạng xã hội theo chính sách của họ. Khi sử dụng một tính năng phương tiện truyền thông mạng xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin mà Quý Khách đã chọn sẵn và đưa vào hồ sơ hoặc tài khoản của mình trên phương tiện truyền thông mạng xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn họ tên của Quý Khách, giới tính, ngày sinh nhật, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, địa điểm, v.v. Việc truy cập của chúng tôi vào thông tin này có thể bị hạn chế hoặc bị chặn do các thiết lập riêng tư của Quý Khách với nhà cung cấp phương tiện truyền thông mạng xã hội liên quan.

Chúng tôi thường sẽ xác định bất kỳ thông tin nào là bắt buộc (tức là thông tin cần thiết để quản lý Hợp đồng bảo hiểm) khi chúng tôi thu thập thông tin từ Quý Khách. [Tại một số quốc gia nhất định và khi luật pháp yêu cầu, HR1Techsẽ không thu thập Dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của Quý Khách.]

 

Vì sao chúng tôi phải thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách và những dữ liệu này được sử dụng như thế nào?

Dữ liệu thông tin cá nhân được thu thập cho những mục đích sau:

(Sau đây được đề cập là “Mục đích”)

 

Thông qua việc cung cấp thông tin cá nhân, Quý Khách thừa nhận rằng HR1Techcó thể lưu giữ thông tin của Quý Khách đến khi nào còn cần thiết, để thực hiện (các) mục đích mà thông tin được thu thập và bảo đảm tuân thủ luật pháp cũng như các quy định hiện hành. HR1Techáp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp nhằm ngăn chặn việc truy cập ngẫu nhiên hoặc trái phép, xử lý, tẩy xóa, thất thoát hoặc sử dụng bao gồm hạn chế tiếp cận trực tiếp vào dữ liệu trong hệ thống của HR1Techvà mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi chuyển tải dữ liệu. Các bước phù hợp sẽ được thực hiện để xóa hoặc hủy những thông tin khi không còn cần thiết cho mục đích nói trên.

 

Về chính sách của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân của Quý Khách cho các mục đích khuyến mại hoặc tiếp thị, HR1Techcũng sử dụng các mã ghi rõ ràng trong email định dạng HTML để xác định các email nào đã được mở bởi người nhận. Điều này cho phép HR1Techđánh giá tính hiệu quả của các phương tiện truyền thông nhất định và hiệu quả của các chiến lược tiếp thị của công ty.

  

Dữ liệu thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được cung cấp cho ai?

Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật nhưng có thể, nếu pháp luật cho phép và nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoặc một mục đích liên quan trực tiếp đến mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập, cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân đó cho các bên sau đây (về chính sách của chúng tôi đối với việc chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách cho mục đích khuyến mạii và tiếp thị, vui lòng xem phần “Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp"):

Đối với bất kỳ một dữ liệu thông tin cá nhân nào do chúng tôi thu thập khi cung cấp dịch vụ về chương trình tín thác cơ bản của quỹ tiết kiệm bắt buộc, những thông tin này chỉ được gửi đến các bên nói trên nhằm mục đích cung cấp dịch vụ liên quan đến quỹ tiết kiệm bắt buộc.

Trường hợp chúng tôi có thể sẽ mua lại một doanh nghiệp hoặc bán đi một hoặc một số công ty của mình (hoặc cổ phần từ các công ty này) và nếu luật pháp cho phép, thông tin cá nhân của Quý Khách có thể sẽ được chuyển giao hoặc tiết lộ như là một phần trong việc mua bán hoặc kế hoạch mua bán.

Trường hợp chúng tôi mua lại một doanh nghiệp, dữ liệu thông tin cá nhân được tiếp nhận cùng với doanh nghiệp đó sẽ được xử lý theo Chính sách này, nếu khả thi và được phép thực hiện. Nếu luật pháp cho phép, thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được cung cấp cho các đối tác nêu trên, có thể có trụ sở ở Việt Nam hoặc ngoài Việt Nam.

Thông tin của Quý Khách có thể được gửi đi, lưu giữ, và xử lý ở Việt Nam hoặc ở bất kỳ quốc gia nào mà HR1Techcó trụ sở, hoặc ở quốc gia mà nhà thầu bên thứ ba có trụ sở hoặc từ quốc gia mà nhà thầu bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình hoặc sử dụng dịch vụ, trang web, hoặc các ứng dụng của chúng tôi, Quý Khách đồng ý với việc chuyển các thông tin này ra khỏi quốc gia của mình đến các công cụ xử lý của chúng tôi hoặc gửi đến các bên thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ thông tin như đã nêu trên.

Tất cả các yêu cầu truy cập, hiệu chỉnh hoặc yêu cầu khác liên quan đến thông tin cá nhân của Quý Khách nên gửi đến:

    Thư điện tử: info@hr1tech.com

    Hotline: (+84) 906 926 391

    Thư tín: Tầng 12, Tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

HR1TECHcó quyền yêu cầu thanh toán các chi phí liên quan trực tiếp và cần thiết cho việc thực hiện các yêu cầu này.

 

Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp.

Ngoài các Mục đích như đã nói ở trên, nếu pháp luật cho phép, HR1Techcó thể sẽ sử dụng tên và thông tin liên lạc của Quý Khách cho mục đích tiếp thị và khuyến mại bao gồm việc gửi tài liệu khuyến mại và tổ chức tiếp thị trực tiếp cho các sản phẩm, dịch vụ, tư vấn về việc tuyển dụng và giới thiệu nhân sự.

Đối với mục đích tiếp thị trực tiếp, nếp pháp luật cho phép, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý Khách (có ngoại lệ đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do HR1Techthu thập được khi cung cấp dịch vụ đến các bên cung cấp dịch vụ (trong nội bộ hoặc bên ngoài HR1Tech) thuộc bất kỳ một hạng mục nào trong Hạng Mục Các Chuyên Đề Tiếp Thị đã nêu trên và trung tâm gọi điện thoại đến khách hàng, tiếp thị hoặc dịch vụ nghiên cứu khảo sát để họ có thể gửi cho Quý Khách tài liệu khuyến mại và tổ chức tiếp thị trực tiếp về sản phẩm và dịch vụ do họ cung cấp (thông tin này có thể gửi đến Quý Khách qua bưu điện, thư điện tử hoặc bằng các phương tiện khác). Nếu pháp luật cho phép, để bổ sung thông tin chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của Quý Khách đến các bên cung cấp dịch vụ (trong nội bộ hoặc bên ngoài HR1Tech) của bất kỳ hạng mục nào trong Hạng Mục Các Chuyên Đề Tiếp Thị. 

Trước khi sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân của Quý Khách cho các mục đích và cho người nhận nêu cụ thể trong phần này, do pháp luật yêu cầu chúng tôi có thể lấy xác nhận đồng ý từ Quý Khách, và trong trường hợp như vậy, chỉ sau khi nhận được giấy xác nhận đồng ý này, chúng tôi mới sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của Quý Khách cho mục đích tiếp thị hoặc khuyến mại.

Các loại dữ liệu thông tin cá nhân mà HR1Techsử dụng và cung cấp cho mục đích tiếp thị trực tiếp như đã nêu bao gồm họ tên và chi tiết liên hệ, mặc dù chúng tôi cũng có thể có thêm các thông tin khác.

 

Nếu được yêu cầu xác nhận đồng ý, và Quý Khách đã cung cấp xác nhận thông qua bưu điện, thư điện tử hoặc bằng các phương tiện khác, sau đó Quý Khách vẫn có thể rút lại việc đồng ý cho HR1Techsử dụng và cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của Quý Khách nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, trong trường hợp đó HR1Techsẽ ngưng không sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

Trường hợp Quý Khách đã xác nhận và muốn rút lại ý kiến này, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo địa chỉ đã nêu trong mục “Quyền Truy Cập Vào Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân” hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ info@hr1tech.com. Xin vui lòng ghi chi tiết các thông tin cá nhân liên quan đến yêu cầu trong thông báo từ chối này.

 

Sử Dụng Các Công Cụ Xử Lý Dữ Liệu.

 Công cụ xử lý dữ liệu là công cụ dò tìm duy nhất trên máy tính của Quý Khách hoặc trên các thiết bị khác thông qua một máy chủ của trang web, có chứa những thông tin mà về sau có thể đọc được từ máy chủ đã cung cấp cho Quý Khách công cụ này.

HR1Techcó thể sử dụng nhiều công cụ xử lý trên các trang web, ứng dụng, công cụ khác nhau do chúng tôi quản lý. Thông tin được thu thập (bao gồm nhưng không hạn chế: địa chỉ IP của Quý Khách, tên domain, phần mềm lướt web, các loại và cấu hình của công cụ lướt web của Quý Khách Hàng, các thiết lập về ngôn ngữ, vị trí địa lý, hệ điều hành, trang web tham khảo, các trang web và nội dung đã xem, cùng với thời gian truy cập) dùng để tổng hợp thống kê số lượt người truy cập và tham khảo trang web, ứng dụng, công cụ của chúng tôi nhằm giúp chúng tôi hiểu là chúng tôi cần thay đổi trải nghiệm của Quý Khách như thế nào trên trang web, ứng dụng, công cụ này. Những thông tin đó được thu thập ẩn danh và Quý Khách không thể biết được trừ khi Quý Khách truy cập vào với tư cách là một thành viên. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu này cho việc nâng cấp và điều chỉnh trang web, ứng dụng, công cụ.

Các công cụ xử lý này cũng có thể làm cho trang web, ứng dụng, công cụ của chúng tôi ghi nhận lại phần truy cập của Quý Khách cũng như các thứ tự ưu tiên, đồng thời điều chỉnh trang web, ứng dụng, công cụ cho phù hợp với nhu cầu của Quý Khách Hàng. Các công cụ xử lý dữ liệu cho mục đích quảng cáo cho phép chúng tôi cung cấp những mẫu quảng cáo trên các trang web, ứng dụng, công cụ của mình phù hợp hơn, ví dụ như bằng việc chọn mẫu quảng cáo dựa vào sự quan tâm dành cho Quý Khách Hàng, hoặc chặn lại các mẫu quảng cáo có cùng nội dung liên tục gửi đến Quý Khách Hàng.

Hầu hết những công cụ lướt web được thiết kế trước tiên là chấp nhận các công cụ xử lý dữ liệu. Nếu không muốn tiếp nhận các công cụ này Quý Khách có thể tạm khóa các công cụ này khi thiết lập công cụ lướt web của mình. Tuy nhiên, Quý Khách sẽ không được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi từ các trang web, ứng dụng hoặc công cụ của chúng tôi cũng như một số chức năng có thể hoạt động không chính xác.

Ngoài ra, Công ty có thể áp dụng phương thức xử lý dữ liệu cá nhân tự động thông qua các thuật toán để xử lý dữ liệu của Quý Khách hàng.

 

Kết Nối Bên Ngoài.

 Nếu bất kỳ phần nào của trang web, ứng dụng, công cụ này có chứa các đường dẫn kết nối với trang web khác, những trang đó có thể không chịu sự quản lý của Chính sách này. Quý Khách nên kiểm tra phần quy định về bảo mật trên các trang web đó để hiểu rõ về chính sách của họ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân.

 

Sửa Đổi Bổ Sung Chính Sách Bảo Mật Này.

 Bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo, HR1Techcó quyền bổ sung thêm, thay đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính sách này. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách về dữ liệu thông tin cá nhân, những thay đổi này sẽ được thông báo trên trang web, ứng dụng, công cụ tương ứng của chúng tôi để Quý Khách luôn được cập nhật về thông tin mà chúng tôi thu thập, việc chúng tôi sử dụng dữ liệu này như thế nào và thông tin này được tiết lộ trong hoàn cảnh nào. Những thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung đó sẽ có hiệu lực ngay khi cập nhật trên trang web, ứng dụng hoặc công cụ như vậy. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web, ứng dụng, công cụ tương ứng chúng tôi hiểu rằng Quý Khách đã đọc, hiểu và chấp nhận bản cam kết bảo mật đã được sửa đổi, bổ sung đó.

 

Thông Tin Bổ Sung.

Nếu Quý Khách có thắc mắc liên quan đến bất kỳ phần nào của Chính sách này hoặc muốn biết thêm thông tin về việc thực hiện bảo mật thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo chi tiết như đã cung cấp ở trên.