Lọc nâng cao
Có 154 công việc đã tìm thấy

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

21/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

20/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

20/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

19/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

13/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

13/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

40 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Library
 • Training

08/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Đến 2500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

22/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

2000 - 2500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

22/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Đến 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

18/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

22 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

14/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Đến 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

14/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

27/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

26/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

07/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

07/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

800 - 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Training
 • Vouchers

04/10/2022