Phúc lợi dành cho bạn

 • 13th month salary, Bonus, Insurance regime as prescribed (for CT employees)

 • Salary and position are reviewed every 6 months

 • Working 5 days / 1 week, off Saturday, Sunday

 • Annual travel, birthday party, Tet holiday...

 • Professionally trained.

Mô tả công việc

Main mission:

 • Communicate and receive requirement from client.
 • Collaborate with internal teams for requirements analytics, and produce software design and architecture.
 • Perform analysis and development of software requirements specification (SOW) documents.
 • Design software interface by wireframe.
 • Categorize issues and transfer them to the right team member (like FE, BE, QA/QC, Admin, PM...).
 • Organize UAT sessions with customers.
 • Ensure the scope of the project (based on SOW).
 • Coding and deploying applications follow team rules.

Advance mission:

 • Support Project manager to match project deadline.
 • Support QA/QC to keep project quality.
 • Customer care and after sales services.
 • Ready to work and provide technical support at night (split shift among team members).

Yêu cầu công việc

 Education:

 • Bachelor or degree in: Software / IT / Logistic / E-Commerce
 • Course or certification: Magento Backend 

 Experience:

 • Minimum 1 year experience in current position or similar position
 • Proven at least 3 years of experience 

Required skills:

 • Familiar with MS Office / Google Suite
 • Knowledge of UML diagram
 • Diagram tool: Draw.io / Figma / Visio / Adobe XD…
 • Logical thinking
 • Critical thinking
 • Knowledge of SDLC (software development life circle)
 • XML, HTML, CSS, JavaScript (as least 6 months experience)
 • Restful API, Graphql
 • Basic GIT and Linux command

 Advanced skills:

 • SQL and database
 • Knowledge of any programing language (like PHP, C, C++. C#, Java, JavaScript…).
 • Knowledge of many operating system (like Linux, Window, MAC, iOS, Android…).
 • Confluent in English.
 • Good communication and communication skills, good management skills
 • Excellent troubleshooting and communication skills
 • BSc/BA in Computer Science, Engineering, or a related field
 • UX/UI concept. 
 • SEO optimization
 • Backend language: PHP / .Net / Nodejs
 • Database engine: MySQL / PostgreSQL
 • PWA development
 • Understanding of Agile methodologies

Công ty TNHH Levinci

 • Quy mô công ty:
  50 - 99
 • Địa chỉ:
  14/12 Thân Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình, TP.HCM, Hồ Chí Minh

Tháng 07 năm 2016, CÔNG TY TNHH LEVINCI được ra đời với định hướng trở
thành một tập đoàn công nghệ thông tin bền vững trên cơ sở kết hợp với sức mạnh tri thức,
tính đoàn kết tập thể và công nghệ ở một tầm cao mới.
Sau thời gian dài hoạt động, LEVINCI đã có nhiều sự thay đổi về mọi mặt, từ việc mở
rộng thị trường trong nước, nước ngoài, cập nhật thường xuyên các công nghệ mới để đưa
ra được những sản phẩm chất lượng, cũng như việc nâng cấp hệ thống văn phòng, nhân sự,
Công ty cũng đã đạt được những thành quả mong muốn và ngày càng cố gắng hơn nữa để
hoàn thiện và phát triển.

Công ty TNHH Levinci

Đến 2000 USD

Hồ Chí Minh

10/03/2023