CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

a. Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành viên và Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com, Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, Thành viên và     Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com đồng ý rằng Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com sẽ giải quyết theo pháp luật bất kỳ khiếu nại hoặc tranh cãi ngoài Quy chế này hoặc các dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com phù hợp với một trong những phần phụ lục bên dưới hoặc như Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com và Thành viên đồng ý bằng văn bản. Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com khuyến khích Thành viên trước tiên hãy liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com để tìm được giải pháp phù hợp. Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com sẽ xem xét yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như trọng tài, thay thế cho kiện tụng.

b. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com phải được gởi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của HR1TECH.com tại:

   Hoặc vào mục Liên hệ , điền vào mẫu thư liên lạc sau:

Ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. HR1TECH.com sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

c.Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.